Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Skargi i wnioski

Składanie skarg i wniosków

Procedury dotyczące przyjmowania skarg i wniosków w S-MED Centrum Medyczne

 1. Pacjentów należy przyjmować w sposób maksymalnie ich satysfakcjonujący.
 2. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do wnoszenia skarg i składania wniosków na temat działalności S-MED Centrum Medyczne. Skargi i wnioski winne być składane do Kierownika pisemnie lub osobiście. Przedmiotem skargi może być:
  1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika S-MED Centrum Medyczne,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów pacjentów,
  3. nieprzestrzeganie praw pacjenta
 3. Skargi przyjmuje i rozpatruje Kierownik lub osoba przez niego upoważniona w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 15.00 w siedzibie S-MED Centrum Medyczne.
 4. Każda osoba niezadowolona z usług medycznych ma prawo złożyć skargę na piśmie lub osobiście w wyznaczonych dniach.
 5. Rozpatrujący skargi zobowiązany jest każdorazowo do wnikliwej analizy złożonych zastrzeżeń, wyjaśnienia wszystkich elementów wpływających na niezadowolenie pacjenta i udzielenie mu szerokiej informacji.
 6. Każda skarga i sposób jej rozpatrzenia musi zostać odnotowana w dokumentacji S-MED Centrum Medyczne .
  a) w przypadku uwzględnienia skargi należy poczynić wszelkie czynności celem niezwłocznego rozwiązania problemu skarżącego w sposób maksymalnie go satysfakcjonujący. Wszelkie wnioski należy skrupulatnie rozważyć.
  b) w przypadku odrzucenia skargi należy w sposób wyczerpujący wyjaśnić przyczynę odrzucenia skargi lub wniosku.
 7. Każda odpowiedź udzielana jest w formie w jakiej została wniesiona, na pisemne skargi i wnioski należy odpowiedzieć pisemnie, na ustne należy je wyjaśnić bezpośrednio z zainteresowaną osobą lub ustalić z nią formę odpowiedzi.
 8. Wszelkie skargi i wnioski muszą zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty złożenia w zakładzie skargi lub wniosku.

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia