Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Zasady przyjęć w S-Med

Zasady przyjmowania pacjentów
w S-Med Centrum Medyczne NZOZ Brzostek

 

 1. Pacjenci ubezpieczeni w NFZ

  1. S-Med Centrum Medyczne  jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00

  2. Codziennie  po godzinie  18:00   oraz  w  święta i  w  dni ustawowo  wolne  od  pracy  – najbliższa pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczona jest w Szpitalu ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowskiej 91.

  3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, za pośrednictwem innych osób lub telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego

  4. Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo zostać przyjętym w ramach kontraktu z NFZ. Pacjenci ubezpieczenia zdrowotnego przyjmowani są bezpłatnie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z NFZ i w godzinach pracy wykazanych w harmonogramach poszczególnych lekarzy. W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w danym dniu i w godzinach pracy zakontraktowanych z NFZ, wyznaczany mu jest najbliższy możliwy termin przyjęcia.

  5.  Po  zarejestrowaniu  się  do lekarza, pacjent  w  umówionym  dniu  i o określonej  godzinie  zgłasza  się do lekarza we wskazanym gabinecie lekarskim.

  6. W  pierwszej  kolejności  przyjmowani  są  pacjenci  zgłaszający  się  w  stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. W stanach nagłych świadczenia udzielane są niezwłocznie, a o kolejności przyjęć decyduje lekarz.

  7. Pacjentów bezwzględnie obowiązuje ZAKAZ wchodzenia do gabinetu lekarskiego podczas trwania badania innego pacjenta!!!     Pacjenta do gabinetu zaprasza lekarz.

  8. W godzinach wyznaczonych na badania bilansowe i  szczepienia dzieci zdrowych  lekarz pediatra nie przyjmuje pacjentów!!!

  9. Pacjenci niepełnoletni ( poniżej 18 rż.) przyjmowani są wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego!

  10. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają także:

   1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

   2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

   3. inwalidzi wojenni i wojskowi,

   4. kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
    o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
    i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),

   5. i okresu powojennego

   6. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

   7. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

   8. kobiety w ciąży,

   9. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

   10. Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2015 r., poz. 793),

   11. Osoby z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności,

   12. Czynni lub emerytowani pracownicy służby zdrowia.

    Zachęcamy osoby uprawnione do korzystania z przysługującego im przywileju. W tym celu zawsze należy poinformować pracownika Rejestracji o przysługujących uprawnieniach.

  11. W uzasadnionych  wskazaniami medycznymi  przypadkach  porady  udzielane  są w  domu  pacjenta w czasie  przeznaczonym  na  realizację  świadczeń  w  warunkach  domowych,  zgodnie  z  harmonogramem pracy lekarza i po wcześniejszym  uzgodnieniu wizyty domowej z lekarzem. Uzgodnienia z wybranym lekarzem dokonuje pacjent samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanej przez siebie osoby. Wizyty domowe są realizowane do pacjentów leżących i obłożnie chorych. Gorączka nie jest przeciwwskazaniem do przyjścia do przychodni i nie stanowi podstawy do realizacji świadczenia w domu pacjenta.

 2. Pacjenci nieubezpieczeni w NFZ – pacjent prywatny

Po godzinach pracy zakontraktowanych z NFZ istnieje możliwość przyjmowania odpłatnie pacjentów, zwanych dalej pacjentami prywatnymi, zgodnie z niżej podanymi zasadami:

 • Pacjenci prywatni rejestrowani są w rejestracji S-Med Centrum Medyczne
 • Wpłaty za usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym w S-Med Centrum Medyczne  przyjmują rejestratorki, które wydają pacjentowi paragon oraz kartę informującą o dacie i godzinie przyjęcia.
 • Na życzenie pacjenta wystawiana jest faktura. Pacjent otrzymuje oryginał faktury. Kopia faktury wraz z dopiętym wydrukiem z kasy fiskalnej pozostaje w dokumentach S-Med Centrum Medyczne
 • Wypełniony druczek otrzymany od pielęgniarki pacjent przekazuje lekarzowi w dniu przyjęcia.
 • Prywatny pacjent ponosi ciężar kosztów wszystkich innych badań lekarskich i diagnostycznych bezpośrednio u świadczeniodawcy wykonującego te usługi medyczne. Jeśli dodatkowe usługi medyczne wykonywane są w S-Med Centrum Medyczne opłaty uiszcza się w rejestracji S-Med Centrum Medyczne.
 • Przyjmowanie pacjentów prywatnych i ich diagnozowania na koszt S-Med Centrum Medyczne jest ZABRONIONE.
 • Pacjenci prywatni rejestrowani bezpośrednio w gabinetach lekarskich, po uzgodnieniu z lekarzem terminu przyjęcia, opłatę uiszczają zgodnie z w/w zasadami.

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia