Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Ubezpieczenie NFZ

Prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby po spełnieniu warunków określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podasz w przychodni swój numer PESEL oraz potwierdzisz swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy.

Dzieci do trzeciego miesiąca życia, które nie mają jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń weryfikują numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych*, Twoje prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ.

W takim przypadku zostaniesz poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularza E112/S2/S3,
 • formularza E123/DA1.

* Przepisy określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2004.166.1, z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r., dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2009. 284.1 z późn. zm.)

Jeżeli eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń

Jeśli jesteś przekonany, że masz prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów:

1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

2.dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

3.dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;

4. dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;

5. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

6. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);

7. dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;

8. dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

 • zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

9. dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

10. dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

11. dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

12. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń?

Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Jeśli jesteś osobą, która:

 • ukończyła szkołę ponadgimnazjalną lub została skreślona z listy uczniów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;
 • ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;
 • ma zawieszone prawo do renty socjalnej – w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ważne! Jeśli Twoje prawo do świadczeń wygasło, a chcesz nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z innego tytułu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musisz uzyskać prawo do ubezpieczenia np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub być zgłoszonym jako członek rodziny. Jeżeli tego nie uczynisz, możesz ponieść koszty udzielonych świadczeń.

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia